แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Web Link ห้องสมุด
 
 
 
ห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
http://www.brrd.in.th/library/
กรมประมง
http://www.fisheries.go.th/library/app/
กรมวิชาการเกษตร
http://aglib.doa.go.th/lib/
กรมส่งเสริมการเกษตร
http://library.doae.go.th/
กรมชลประทาน
http://library.rid.go.th/index.php/th/
กรมส่งเสริมสหกรณ์
it2.cpd.go.th/cpd_book
กรมปศุสัตว์
http://lib.dld.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
http://intranet.cad.go.th/cad2005/cad_lib/index.php
กรมหม่อนไหม
http://www.qsds.go.th/osrd_new/inside_page.php?pageid=28
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
http://www.alro.go.th/Library/main.php?filename=index2
 
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.lib.ku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.car.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th/index.php/th/m2student/m2-6
มหาวิทยาลัยบูรพา
www.lib.buu.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
www.library.mju.ac.th/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
library.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
library.bu.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.lib.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.cmu.ac.th/aboutcmu.php?id=17
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://library.kku.ac.th/web/
 
หน่วยงานอื่น ๆ
หอสมุดแห่งชาติ
www.nlt.go.th
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
https://www.ipthailand.go.th/
lang=th
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
www.nrct.go.th
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th
ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
http://baanaree.net/main/index.php
สวทช.
http://www.nstda.or.th/index.php
 
Web Link ร้านหนังสือ
Asia Books
http://www.asiabooks.com/
Kinokuniya Book Store
www.kinokuniya.com
นานมีบุ๊คส์
www.nanmeebooks.com/firstpage.html
ร้านนายอินทร์
www.naiin.com
สกายบุ๊คส์
www.skybook.co.th
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.chulabook.com
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://bookstore.tu.ac.th
 
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007