ห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว
http://library.ricethailand.go.th/
กรมประมง
http://www.fisheries.go.th/library/app/
กรมวิชาการเกษตร
http://books.doa.go.th/
กรมชลประทาน
http://library.rid.go.th/2017/
กรมปศุสัตว์
http://lib.dld.go.th/elib/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
http://intranet.cad.go.th/cad2005/cad_lib/index.php
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
http://www.alro.go.th/Library/main.php?filename=index2


มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.lib.ku.ac.th/2019/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.car.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://library.tu.ac.th/th
มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.lib.buu.ac.th/web/index.php/th/welcome-2/
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
https://library.mju.ac.th/2020/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/department/library
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://library.bu.ac.th/index.php/th/
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.lib.ru.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://library.cmu.ac.th/cmul/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://library.kku.ac.th/


หน่วยงานอื่น ๆ

หอสมุดแห่งชาติ
https://www.nlt.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://elibrary.ipthailand.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
https://www.nrct.go.th/
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา
https://www.krisdika.go.th/web/guest/home
ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
http://baanaree.net/main/index.php/


Web Link ร้านหนังสือ

Kinokuniya Book Store
http://www.kinokuniya.com/
นานมีบุ๊คส์
https://www.nanmeebooks.com/firstpage.html
ร้านนายอินทร์
https://www.naiin.com/
สกายบุ๊คส์
http://skybook.co.th/shop/
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.chulabook.com/th/home
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://bookstore.tu.ac.th