วารสารใหม่ประเดือนกันยายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 774 วันที่ 1 กันยายน 2565
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 775 วันที่ 15 กันยายน 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 254 เดือน กัน
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 573 เดือน กันยายน 2565