วารสารใหม่ประเดือนตุลาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 776 วันที่ 1 ตุลาคม 2565
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 777 วันที่ 15 ตุลาคม 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 255 เดือนตุลาคม 2565
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 574 เดือนตุลาคม 2565