วารสารใหม่ประเดือนพฤศจิกายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 778 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 779 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 256 เดือนพฤศจิกายน 2565
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 575 เดือนพฤศจิกายน 2565