วารสารใหม่ประเดือนมกราคม 2566


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 782 วันที่ 1 มกราคม 2566
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 785 วันที่ 15 มกราคม 2566
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 258 เดือน มกราคม 2566
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 577 เดือน มกราคม 2556