วารสารใหม่ประเดือนมกราคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 758 วันที่ 1 มกราคม 2564
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 759 วันที่ 15 มกราคม 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 21 ฉบับที่ 246 เดือน มกราคม 2565
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 558 วันที่ 1 มกราคม 2565
5ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 559 วันที่ 16 มกราคม 2565