วารสารใหม่ประเดือนสิงหาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 772 วันที่ 1 สิงหาคม 2565
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 34 ฉบับที่ 773 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 253 เดือนสิงหาคม 2565
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 572 เดือน สิงหาคม 2565