หนังสือใหม่ประเดือนกันยายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดกาญจนบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
64 หน้า.
2กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดชัยนาท.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
53 หน้า.
3กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสิงห์บุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.
4กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสุพรรณบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
64 หน้า.
5กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอ่างทอง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
50 หน้า.
6กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดชลบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
58 หน้า.
7กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
60 หน้า.
8กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครนายก.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
48 หน้า.
9กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครปฐม.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
52 หน้า.
10กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนนทบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
32 หน้า.
11กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดปทุมธานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
47 หน้า.
12กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
13กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
14กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดเพชรบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
15กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดราชบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
59 หน้า.
16กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดลพบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
58 หน้า.
17กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสมุทรปราการ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
31 หน้า.
18กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสมุทรสงคราม.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
29 หน้า.
19กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสมุทรสาคร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.
20กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสระบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.