หนังสือใหม่ประเดือนกันยายน 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน OVERVIEW of TECHNOLOGIES and APPROACHES for SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
53 หน้า.