หนังสือใหม่ประเดือนตุลาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดตราด.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
48 หน้า.
2กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดปราจีนบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
53 หน้า.
3กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดระยอง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
53 หน้า.
4กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสตูล.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
48 หน้า.
5กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดชุมพ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
6กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครศรีธรรมราช.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
7กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนราธิวาส.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
59 หน้า.
8กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดปัตตานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
9กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดปัตตานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
10กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดยะลา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
50 หน้า.
11กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดระนอง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
45 หน้า.
12กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสุราษฎร์ธานี .
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
62 หน้า.
13สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ. คู่มือการใช้โปรแกรม QGIS3 สำหรับการสำรวจระยะไกล.
กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2563.
187 หน้า.
14กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน.ศักยภาพการให้ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของชุดดินในประเทศไทย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด Productivity of Soil Series for Economic Crops in Thailand Rice Maize Sugarcane Cassava Pineapple.
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2565.
102 หน้า.
15กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดฉะเชิงเทรา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
58 หน้า.
16กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดจันทบุรี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
57 หน้า.
17กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสระแก้ว.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
52 หน้า.
18กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดกระบี่.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
51 หน้า.
19กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดตรัง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
52 หน้า.
20กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดพัทลุง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
52 หน้า.
21กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดภูเก็ต.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
42 หน้า.
22กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสงขลา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
63 หน้า.