หนังสือใหม่ประเดือนตุลาคม 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน. วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, 2562.
121 หน้า.
2กรมพัฒนาที่ดิน.วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, 2562.
117 หน้า.