หนังสือใหม่ประเดือนพฤศจิกายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. คำนิยามข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน Landuse Map Definition.
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2565.
289 หน้า.