หนังสือใหม่ประเดือนพฤศจิกายน 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน. วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, 2564.
117 หน้า.