หนังสือใหม่ประเดือนพฤษภาคม 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1ปริม แสงอรุณ และอรรยา จารุบูรณะ. The art of conference room.
กรุงเทพฯ : เอวีแอล ดีไซน์, 2563.
161 หน้า.
2กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดิน 2563.
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2563.
51 หน้า.
3จีรณา น้อยมณี และคนอื่น ๆ. กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ AI Government Framework.
กรุงเทพฯ : พีเอเอ็ม (ไทยแลนด์), 2563.
100 หน้า.
4กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2563.
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2563.
208 หน้า.