หนังสือใหม่ประเดือนมีนาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1มาลัยรัช น้อยแสง, ดานิเอล มูลอย และพัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา. การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานในระบบพืชหลังนากลุ่มชุดดินที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ Soil management for increasing sweet corn yield in post-rice crop system on soil group no.4 in Nakhonsawan province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
32 หน้า.
2ไพรัช พงษ์วิเชียร และคนอื่น ๆ.ศึกษาความต้องการยิปซัมของดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือในประเทศไทย Study on Gypsum Requirement of Salt Affected Soils in Thailand.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
54 หน้า.
3สุภาวดี เรืองกูล และคนอื่น ๆ. การตอบสนองของปาล์มน้ำมันต่อเถ้าไม้ยางพาราในดินเปรี้ยวจัด.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
51 หน้า.
4นงเยาว์ พฤฒิคณี, นคร เพ็ชร์บุรี และพิมล อ่อนแก้ว.ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพและลดอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จังหวัดพัทลุง.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
45 หน้า.
5นคร เพ็ชร์บุรี และคนอื่น ๆ. ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อขนาดและน้ำหนักของทะลายของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดพัทลุง.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
37 หน้า.
6นิภาพร ชูกิจ และคนอื่น ๆ.การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
77 หน้า.
7ดนัย พรอำนวยลาภ และวิวัฒน์ สวยสม. ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดเทในกลุ่มชุดดินที่ 55 จังหวัดน่าน Effect of Biochar on the Growth and Yield of Maize on sloping Land in Soil Series Group No.55, Nan Province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
26 หน้า.
8พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล, พนิดา ปรีเปรมโมทย์, และสิรินภา ชินอ่อน.การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 ในดินเหนียว จ.สุพรรณบุรี Study efficiency of biofertilizer for rice cultivation on growth and rice yield in clayer soil in Suphanburi province.
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
60 หน้า.
9พรทิพย์ สวนชานิ และบุญญา จินดาวงศ์. การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดระนอง Reclamation of Abandoned Tin Mine Land for Oil Palm Plantation in Ranong Province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
30 หน้า.
10สุภาวดี เรืองกูล และคนอื่น ๆ.ผลการใช้เถ้าไม้ยางพาราต่อการจัดการสวนยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 45.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
54 หน้า.
11ธรรมรัฐ พุทธะสุภะ และคนอื่น ๆ. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทรายจัดต่อการผลิตข้าวโพดหวานในจังหวัดสงขลา Effect of bio-organic fertilizers on change for soil properties in sandy soils to increase sweet corn yield at Songkhla province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
63 หน้า.
12รัตนาภรณ์ เพชรจำรัส, พิมล อ่อนแก้ว และสุภาวดี เรืองกูล.การจัดการอินทรียวัตถุในดินเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสตูล Soil Organic Matter Management for Sweet Corn Production in Organic Agriculture System, Sutun Province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
53 หน้า.
13บงกชกรณ์ อาณานุการ และโชติกา งามเงินสกุล. การจัดการวัสดุทางปาล์มที่เหมาะสมรอบทรงพุ่มต่อการเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในชุดดินระแงะ Suitable management of pilesing leaves in canopy to increase organic matter and nutrition for oil palm plantation in Rangae series.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัมนาที่ดิน,, 2564.
15 หน้า.
14พิมล อ่อนแก้ว, นงเยาว์ พฤฒิคณี และสุภาวดี เรืองกูล.ผลของเถ้าไม้ยางพาราต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดินกรดเพื่อการปลูกอ้อยคั้นน้ำ Effect of rubber wood ash to nutrient profitability in acids soil for juicing sugarcane.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
39 หน้า.