หนังสือใหม่ประเดือนมิถุนายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1LAND DEVELOMMENT DEPARTMENT MINISTRY OF AGRICULFURE AND COOPCRATIVES. RISING UP FROM DROUGHT TOGETHER DESERTIFICATION & DROUGHT DAY.
BANGKOK, 2022.
39 หน้า.