หนังสือใหม่ประเดือนมิถุนายน 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน ปีที่ 2.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งปรเทศไทย, 2564.
108 หน้า.
2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.สรุปผลปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 12 เดือน.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งปรเทศไทย, 2563.
114 หน้า.
3กรมพัฒนาที่ดิน. โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ : บริบทแห่งการพัฒนาพื้นที่สูงที่ยั่งยืน.
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
75 หน้า.
4กรมพัฒนาที่ดิน.กลุ่มดินตามระบบฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (WRB) สำหรับทรัพยากรดินของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
161 หน้า.
5Land Development Department. World Reference Base for Soil Resources of Thailand.
Bangkok : Soil resources survey and research division Land Development Department, 2564.
161 หน้า.
6คณะทำงานจัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศไทย ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดิน.สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย Status of Soil Erosion in Thailand.
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2563, 2563.
199 หน้า.