หนังสือใหม่ประเดือนกรกฎาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดกำแพงเพชร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
2กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดเชียงใหม่.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.
3กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดเชียงราย.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
63 หน้า.
4กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดตาก.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
5กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดน่าน.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
6กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดพิษณุโลก .
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
54 หน้า.
7กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
48 หน้า.
8กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดลำปาง.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
9กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสุโขทัย.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
53 หน้า.
10กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครสวรรค์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
61 หน้า.
11กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดพะเยา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
12กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดพิจิตร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
13กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดเพชรบูรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
14กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดแพร่.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
51 หน้า.
15กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดลำพูน.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
48 หน้า.
16กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอุตรดิตถ์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
55 หน้า.
17กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอุทัยธานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
53 หน้า.
18กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดกาฬสินธุ์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
63 หน้า.
19กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดขอนแก่น.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
76 หน้า.
20กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์..แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดชัยภูมิ .
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
61 หน้า.