หนังสือใหม่ประเดือนมกราคม 2566


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง. ผลกระทบระยะยาวของการปลูกยางพาราต่อสมบัติดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน Long Term Impact of Rubber Plantation on Soil Properties and Biodiversity.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 2563.
143 หน้า.