หนังสือใหม่ประเดือนมกราคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1อรรณพ พุทธโส และคนอื่น ๆ. การศึกษาประสิทธิภาพการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในสภาพพื้นที่ต่างกันของประเทศไทย Study on efficiency of soil and water conservation measure on economic plantation and soil erosion protection in different specific regions of Thailand.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
60 หน้า.
2เทอดศักดิ์ อนากาศ, ชุติมา จันทร์เจริญ, ทรายแก้ว อนากาศ, สาธิต กาละพวก.การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว กข 41 จังหวัดพิษณุโลก Study efficiency of bio-fertilizer to increase growth and rice (Ko Kho 41) yield in Phitsanulok Province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2563.
53 หน้า.
3สุรินทร์ ไวยเจริญ. การศึกษาการผลิตถ่านชีวภาพและทดลองใช้ปรับปรุงดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Study of Biochar Production and Sol Amendment Trial for Andrographis Herb in Participatory Guarantee Systems far Organic Agriculture.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
34 หน้า.
4รติกร ณ ลำปาง, นันทภพ ชลเขตต์, และศิริกาญจน์ เกิดพร.ผลของโดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์ และไตรโคเดอร์มาต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตของพริกไทย Effects of dolomite, organic fertilizers and Trichaderma spp. On soil fertility and pepper yield were investigated.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
25 หน้า.
5พิสิฏฐ์ กิมยงค์, นวลจันทร์ ชะบา, จันจิรา แสงสีเหลือง, และพนิดา ปรีเปรมโมทย์. การคัดเลือกจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพืช Effective selection of microbial against root knot nematode.
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
25 หน้า.
6วิโรจน์ ปิ่นพรม. และคนอื่น ๆ.การจัดการดินเปรี้ยวจัดที่เหมาะสมเพื่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชต่อการผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง Appropriate management of acid sulfate soil to increasing the availableof plant nutrient with for manufacture on oil palm in Phattalung.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
31 หน้า.
7วิโรจน์ ปิ่นพรม. พิมล อ่อนแก้ว. และอับดุลเลาะ หะยีหะเต็ง. ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปูนโดโลไมท์ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันในพื้น ที่ดินเปรี้ยวจัด จังหวัดพัทลุง Effect of using organic fertilizer together with dolomite for growth on oil plam in acid sulfate soil at Phattalung province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน, 2563.
75 หน้า.
8อโนชา เทพสุภรณ์กุล, กมลาภา วัฒนประพัฒน์, อิสริยา มีสิงห์, และวิวัฒน์ สากา.การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
38 หน้า.
9ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี และอรอนงค์ บัวดำ. ผลของระยะเก็บเกี่ยวและการลดความชื้นต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง Effects of Harvest Stages and Dehumidification on Germination and Vigor of Sunn hemp (Crotalaria juncea) Seeds.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
25 หน้า.
10วนิดา พานิกร, ศิวพร ศีลเตโช, และสุกัญญา ทวีกิจ.เทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกวที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีที่เหมาะสมในดินทราย จังหวัดมหาสารคาม.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
46 หน้า.
11บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ และคนอื่น ๆ. ศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างปูนมาร์ล กรดซิลิคอนและถ่านชีวภาพเพื่อปั้นเม็ดเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด Study the mixture ratio between marl, silicon and biochar to form pellets for increasing plant growth in acid sulfate soils.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
38 หน้า.
12เทอดศักดิ์ อนากาศ และคนอื่น ๆ.ความหลากหลายทางพันธุกรรม มวลชีวภาพและผลผลิตเมล็ดของเชื้อพันธุ์ปอเทืองไทย Genetic Diversity, Biomass and Seed Yield of Thai Sunn Hemp (Crotalaria juncea L.) Germplasm.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
138 หน้า.
13สาธิต กาละพวก และคนอื่น ๆ. การสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการกร่อนดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าวิธีกลร่วมกับพืชตระกูลแตง Soil and Nutrient Loss due to Soil Erosion in Corn Planting Area for Mechanical Soil and Water Conservation Measures and Cucurbitacea.
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัมนาที่ดิน, 2564.
64 หน้า.
14สายใจ หมื่นภักดี, สุนันทา สะวะรัตน์, และสุดา ไกรเกรอะ.ผลของการคลุมดินต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามัน (Effect of Soil Mulching on Soil Property and Growth of Oil Palm).
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12, 2564.
26 หน้า.
15ดานิเอล มูลอย และคนอื่น ๆ. ผลของการใช้ระบบน้ำหยดต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยในดินด่างจังหวัดนครสวรรค์ Effects of drip irrigation on sugarcane yield and qualityon calcareous soil in Nakhonsawan province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
53 หน้า.
16ดานิเอล มูลอย และคนอื่น ๆ.ผลของการจัดการธาตุอาหารพืชในดินต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในดินด่าง Effects of plant nutrient management in calcareous soilon sugar cane yield and quality.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
47 หน้า.
17ชนิษฎา พันธุ์เมือง และคนอื่น ๆ. การวิจัยทดสอบและเก็บข้อมูลด้านวิชาการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
47 หน้า.
18พนิดา ปรีเปรมโมทย์ และคนอื่น ๆ.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าว Research and Development Production of Bio-fertilizer for rice Cultivation to Growth Promotion and increasing Rice Yield.
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัมนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
63 หน้า.
19กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ และกุลภัทร์ ยิ้มพักตร์. ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilizers on Plant Growth, Products, Economic Return and Curcuminoids in Turmeric (Curcuma Longa L.).
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.
20ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข, สุทธิ์เดชา ขุนทอง, และบุศรินทร์ แสวงลาภ.ผลของปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมต่อระดับแคลเซียม และแมกนีเซียมในดินและใบขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) Effect of quantities of potassium fertilizer on calcium and magnesium level in soil and leaves of turmeric (Curcuma longa L.)..
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
29 หน้า.