หนังสือใหม่ประเดือนมกราคม 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1พิสุทธิ์ เอกอำนวย. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ : 6.
เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม, 2562.
982 หน้า.
2สิริวัฒน์ สาครวาสี.เกษตรกรรมแห่งอนาคต The agriculture of the future.
นนทบุรี : มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา, 2562.
250 หน้า.
3ทรงชัย ทองปาน. งานวิจัยสนาม "เศรษฐีใหม่สวนยาง" การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง.
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
486 หน้า.
4พินิจ จันทร.กัญชงหรือเฮมพ์ปลูกก่อนรวยก่อน.
กรุงเทพฯ : Uralgraphic, 2562.
159 หน้า.
5มณฑา ลิมปิยประพันธ์. การผลิตพืชสมุนไพร.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
320 หน้า.
6นาธาน, เฟอร์.กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรมกลยุทธ์สร้างมูลค่าและลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ.
กรุงเทพฯ : แฮร์โรว์, 2562.
320 หน้า.
7ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. Training Roadmap & IDP ตาม JD.
กรุงเทพฯ : เอชอาร์เซ็นเตอร์, 2560.
112 หน้า.
8อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์.OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง.
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562.
176 หน้า.
9หลิว หย่ง เซิง. 8 วิธีเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง.
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ทพลัส, 2562.
260 หน้า.
10เบญจ์ ไทยอาภรณ์.ได้ดีเพราะพรีเซนต์.
กรุงเทพฯ : P.R.A. MASS, 2561.
216 หน้า.
11ชาลี เอี่ยมกระแสสินธุ์. เก้ารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี.
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2563.
620 หน้า.
12Mahendra Prasad and Pushpendra Koli.Soil Quality Pesticide Residue Analysis.
New Delh : New Delh Publishing Agency, 2562.
98 หน้า.
13Xanthoula-Eirini Pantazi Dimitrios Moshou And Dionysis Bochtis. Intelligent Data Mining and Fusion Systems in Agriculture.
New Delh : Academic Press, 2563.
323 หน้า.
14Chittaranjan Sarangi, Ph.D Gour Hari Santra And Biswanath Sahoo.Soil Fertility and Nutrient Management in Horticulture.
New Delh : New India Publishing Agency, 2561.
136 หน้า.
15Sarah M. Gardner Stephen J. Ramsden And Rosemry S. Hails. Agriculture Resilience Perspectives from Ecology and Economics.
New Delh : Cambridge University Press, 2562.
389 หน้า.
16Maria Angeles Munoz And Raul Zornza.Soil Management and Climate Change.
New Delh : Academic Press, 2561.
381 หน้า.
17Brajesh K Singh. Soil Carbon Storage.
New Delh : Academic Press, 2561.
321 หน้า.
18Susanta Kumar Pal.Methods of Soil and Plant Analysis.
New Delh : Paperbacks, 2562.
420 หน้า.
19เทียนแพร. ไฟร้อนห่มรัก.
กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
368 หน้า.
20test.test.
1, 2564.
1 หน้า.
21Fundamentals, Practices and Sustainability. Soil and Groundwater Remediation.
new york : John Wiley & Sons, Inc, 2563.
477 หน้า.
22a.a.
a, 2021.
1 หน้า.