หนังสือใหม่ประเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 "Soils, Where food begins : อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน".
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2565.
81 หน้า.
2กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน.คู่มือการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ระดับพื้นที่.
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2566.
49 หน้า.