หนังสือใหม่ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หนังสือใหม่ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1สุทธิ์เดชา ขุนทอง, และชนินาถ การะภักดี. การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.).
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
78 หน้า.
2สมจินต์ วานิชเสถียร และคนอื่น ๆ.ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ The Impact of Climate Change on Soil Moisture and the Growth of Maize on Upland of Chiang Mai province.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
77 หน้า.
3วิชิตา อินทรศรี และคนอื่น ๆ. อิทธิพลจากการเผาต่อระบบการปลูกข้าวโพด และคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Burning on Maize Production Systems and Soil Carbon on Upland in Chiang Mai Province.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
67 หน้า.
4พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ และคนอื่น ๆ.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพด บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง Climate Change and Hotspot Impact for Soil Fertility and Soil Erosion in Corn Acreage. Lower Part of Nam Mae Cham Basin Area..
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
133 หน้า.
5ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ และคนอื่น ๆ. ต้นแบบอนุรักษ์ดินและน้ำจังหวัดเชียงใหม่ Soil and Water Conservation Model in Chiang Mai Province.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
6ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์.การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
131 หน้า.
7สุทธิ์เดชา ขุนทอง และชนินาถ การะภักดี. การจัดทำค่ามาตรฐานธาตุอาหารพืชในชาน้ำมันเพื่อใช้เป็นค่าวินิจฉัยสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ย Preparation of Standard Plant Nutrients in Camellia oleifera Able. for Use as Diagnostic for Fertilizer Recommendations.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
60 หน้า.
8ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ และคนอื่น ๆ.การทำนายผลผลิตข้าวและข้าวโพดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง บริเวณพื้นที่สูงลุ่มน้ำแม่แจ่ม Crop Yield Projection at Mae Cham Sub Basin.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
89 หน้า.
9ณรงค์เดช ฮองกูล และคนอื่น ๆ. ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม่ไถพรวนต่อสมบัติดินเพื่อ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Burning and No-tillage on Soil Properties forMaize Production on Upland in Chiang Mai Province.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
73 หน้า.
10นิภาพร ไชยศรี และคนอื่่น ๆ.การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในดินร่วนปนทราย จังหวัดสุรินทร์ Study efficiency of bio-fertilizer to increase growth and rice (Khao Dawk Mali 105) yield inSandy Loam soil, Surin Province.
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
44 หน้า.
11ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ และคนอื่น ๆ. ต้นแบบอนุรักษ์ดินและน้ำจังหวัดเชียงใหม่ Soil and Water Conservation Model in Chiang Mai Province.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
56 หน้า.
12ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์.การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
131 หน้า.
13นิรชา เจ็กชื่น, ชนันท์ภรณ์ สวัสดิรัตน์, และ วลัยพร ธรรมบำรุง. การเปลี่ยนแปลงอินทรีย์คาร์บอน และปริมาณธาตุอาหารในดินจากการจัดระบบการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ลาดเท The variation of soil organic carbon contents and soil nutrients under sloping area of the cassava growing system.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
40 หน้า.
14จุฑามาศ ไกรเพิ่ม, อัจจิมา พงษ์จินดา, และ กรกนก เปรี่ยมหมื่นไวย์.การประเมินปริมาณโพแทสเซียมในดิน ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (NIR) The evaluation of Potassium content in soil by Near Infrared.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัมนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
32 หน้า.
15วรรณา สุวรรณวิจิตร และคนอื่น ๆ. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสาหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในดินร่วนปนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด Study efficiency of Bio- fertilizer to increase growth and rice (Khao Dok Mali 105) yield and sandy loam soil, Roi Et Province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
47 หน้า.
16ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ และคนอื่น ๆ.ผลการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพต่อปริมาณความชื้นและการแทรกซึมน้ำในดินปลูกมันสำปะหลัง Effect of Biochar for Soil Amendment on Moisture Content and Water Infiltration for Planting Cassava.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
44 หน้า.
17วรรณา สุวรรณวิจิตร และคนอื่น ๆ. ผลของปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับมูลไก่ต่อผลผลิตและคุณภาพแตงโมหลังนาข้าว Effect of Bio-Fertilizer (LDD.12) and chicken manure to yield and quality of watermelon planted after rice.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
40 หน้า.
18จุฑามาศ ไกรเพิ่ม, อัจจิมา พงษ์จินดา, และ กรกนก เปรี่ยมหมื่นไวย์.การประเมินปริมาณโพแทสเซียมในดิน ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (NIR) The evaluation of Potassium content in soil by Near Infrared.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัมนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
32 หน้า.
19ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย, จักรพันธ์ เภาสระคู และนิภาพร ศรีบัณฑิต. การศึกษาศักยภาพและการจัดการดินในพื้นที่ดินเค็มเพื่อการผลิตพืชสมุนไพรประจำท้องถิ่นไปสู่การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส กรณีศึกษาในพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมา Study of Soil quality and management of Saline Soil for local Herb production to Participatory Guarantee Systems (PGS) , Case study in Nakhon Ratchasima province.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน, 2564.
48 หน้า.
20สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ และคนอื่น ๆ.การจัดการธาตุอาหารหลักในขมิ้นชันเพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ Macronutrient Management in Turmeric (Curcuma longa L.) for Increase Potential of Agricultural Product in Southern.
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
87 หน้า.
21. .
, .
หน้า.