หนังสือใหม่ประเดือนธันวาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน. วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร Halt soil salinization, boost soil productivity.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2565.
124 หน้า.