หนังสือใหม่ประเดือนธันวาคม 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
เอ็มดี ออล กราฟฟิก, กรุงเทพฯ, 2564.
114 หน้า.
2กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ที่นี่ทุ่งกุลา จากน้ำตาสู่ฟ้าใส.
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ, 2564.
119 หน้า.