หนังสือใหม่ประเดือนสิงหาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2558.
242 หน้า.
2สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน.เทคโนโลยีการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่ทุ่งรังสิต.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2565.
28 หน้า.
3กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2565.
38 หน้า.
4กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสกลนคร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
70 หน้า.
5กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดสุรินทร์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
62 หน้า.
6กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดหนองคาย.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
54 หน้า.
7กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดหนองบัวลำภู.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
51 หน้า.
8กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอำนาจเจริญ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
9กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอุดรธานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
69 หน้า.
10กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดอุบลราชธานี.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
71 หน้า.
11กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครพนม.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
60 หน้า.
12กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครราชสีมา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
87 หน้า.
13กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดบึงกาฬ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
46 หน้า.
14กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
74 หน้า.
15กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดมหาสารคาม.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
62 หน้า.
16กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดมุกดาหาร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
17กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดยโสธร.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
49 หน้า.
18กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดร้อยเอ็ด.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
67 หน้า.
19กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดเลย.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
58 หน้า.
20กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดศรีสะเกษ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
74 หน้า.