หนังสือใหม่ประเดือนสิงหาคม 2564


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1Tibet Khongnawang. Digital soil mapping using proximal and remote sensed geophysical data at field, farm and district levels in Thailand.
Sydney : University of New South Wales, 2564.
183 หน้า.
2คณาธิป พุ่มทอง และคนอื่น ๆ.แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร กระชายเหลือง กระวาน ข่า ขิง คำฝอย ตะไคร้ พริกไทย ฟ้าทะลายโจร และว่านชักมดลูก.
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2561.
230 หน้า.
3คณาธิป พุ่มทอง และคนอื่น ๆ. แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร กระเจี๊ยบแดง เก็กฮวย ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระขี้นก มะลิ มะแว้งเครือ และมะแว้งต้น.
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562.
216 หน้า.
4กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยแม่สามเขา อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
105 หน้า.
5กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร.
กรุงเทพฯ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2560.
93 หน้า.