หนังสือใหม่ประเดือนเมษายน 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. รายงานโครงการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา.
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
93 หน้า.
2กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD) กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน.รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมหลักที่ 8 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน : (1) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม (2) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน.
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD) กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
22 หน้า.
3กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD) กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมหลักที่ 10 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน : (1) โครงการการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว (2) โครงการการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 3) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน.
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD) กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
33 หน้า.
4กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน.การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการกระจายดินเค็ม 2564 เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์.
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
76 หน้า.
5กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน. การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการกระจายดินเค็ม 2564 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์.
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
73 หน้า.
6กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน.การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการกระจายดินเค็ม 2564 พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยขามเรียน จังหวัดขอนแก่น.
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
87 หน้า.
7กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2564.
กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 2564.
321 หน้า.
8Netnapa Kaswiset.Agricultural Land-Use Change Modelling for Land-Use Planning in Thailand.
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia School of Environmental Sciences, London, 2021.
321 หน้า.