Page 10 - รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2563
P. 10

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                             บทที่ 1


                             บทนํา         1.1 หลักการและเหตุผล

            ตามที่ไดมีการกําหนด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

         ยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
         ดวยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

         มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
         ยั่งยืน” โดยจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

         โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

            โดยกลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปนเพียง
         หนวยงานเดียวภายในประเทศที่มีพันธกิจหลัก คือการดําเนินการสํารวจและปรับปรุงแผนที่สภาพการใช

         ที่ดินใหมีความทันสมัย และศึกษาติดตามสถานการณการใชที่ดินของประเทศเปนรายจังหวัด ในมาตราสวน

         ๑ : ๒๕,๐๐๐ ทั้งนี้ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของประเทศในการดําเนินการโครงการ กําหนด
         นโยบาย และแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ดังนั้นเพื่อใหแผนที่

         สภาพการใชที่ดินทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ จึงตองดําเนินการปรับปรุงแผนที่รายจังหวัด
         ทั่วประเทศ โดยใชภาพถายทางอากาศสีเปนฐาน และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยดวยขอมูลจากดาวเทียม

         รายละเอียดสูง เชน ดาวเทียมไทยโชต SPOT-6 SPOT-7 Pleiades และขอมูลจากดาวเทียมอื่น ๆ เชน
         LANDSAT8-OLI และ Sentinel 2 เพื่อชวยในการจําแนกพืชพรรณ โดยรวมกับการสํารวจเก็บขอมูล

         ภาคสนาม ซึ่งจะทําใหไดแผนที่สภาพการใชที่ดินที่มีความทันสมัย และมีความถูกตองแมนยําสูง สามารถ

         ใชเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการพัฒนา และกําหนดนโยบายที่สําคัญของประเทศได

         1.2  วัตถุประสงค

            1.2.1 เพื่อสํารวจและจัดทําแผนสภาพการใชที่ดินรายจังหวัด มาตราสวน 1 : 25,000 จังหวัดใน
         ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 21 จังหวัด
            1.2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

         1.3  ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
            ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2562–กันยายน พ.ศ. 2563)

            สถานที่ดําเนินงาน จังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 21 จังหวัด

         1.4  อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน
            1.4.1 อุปกรณ
               1)  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 25,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15