Page 7 - รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดิน 2563
P. 7

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                              - 4 -                          สารบัญภาพ (ตอ)

        ภาพที่                                     หนา

         30  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทึกขอมูลเมื่อ      33
           วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 แสดงขอมูลการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2563
           พื้นที่ปลูกไมยืนตน (A3) จังหวัดตรัง

         31  พื้นที่ปลูกไมยืนตน (ยางพารา) จังหวัดตรัง ณ ตําแหนงตัวอยาง บันทึกขอมูล   33
           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12