Page 5 - รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดิน 2563
P. 5

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                              - 2 -                           สารบัญตาราง

        ตารางที่                                   หนา

         1  ผลการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินรายจังหวัด          7

                            สารบัญภาพ


        ภาพที่                                     หนา
         1  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดกระบี่       8
           ป พ.ศ. 2563

         2  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดชลบุรี       9
           ป พ.ศ. 2563
         3  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดขอนแกน      10
           ป พ.ศ. 2563

         4  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดตรัง        11
           ป พ.ศ. 2563
         5  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดตราด        12
           ป พ.ศ. 2563

         6  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดนครสวรรค     13
           ป พ.ศ. 2563
         7  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ   14

           ป พ.ศ. 2563
         8  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี     15
           ป พ.ศ. 2563
         9  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดพะเยา       16
           ป พ.ศ. 2563

         10  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดพัทลุง       17
           ป พ.ศ. 2563
         11  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดพิจิตร       18

           ป พ.ศ. 2563
         12  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดเพชรบุรี      19
           ป พ.ศ. 2563
         13  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ     20

           ป พ.ศ. 2563
         14  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดแพร        21
           ป พ.ศ. 2563
         15  แสดงจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต       22

           ป พ.ศ. 2563
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10