Page 4 - หลักจรรยาบรรณสากลเพื่อการใช้และการจัดการปุ๋ยอย่างยั่งยืน (The International Code of Conduct for the Sustainable use and Management of fertilizers) : ปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 4

เอกสารฉบับนี้

         จัดท าโดย คณะท างานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย สาขาที่ 1
              ภายใต้คณะกรรมการสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน


         แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง

         “The international code of conduct for the sustainable use and management of fertilizers”
         ของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
         (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9