Page 10 - หลักจรรยาบรรณสากลเพื่อการใช้และการจัดการปุ๋ยอย่างยั่งยืน (The International Code of Conduct for the Sustainable use and Management of fertilizers) : ปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 10

นอกจากนี้ ปฏิญญาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ       หลักจรรยาบรรณปุ๋ยได้ถูกน าเสนอในที่ประชุม
      ใ น ดินเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยังได้รับการรับรองใน  สมัยที่ 6 ของสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก
      การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่สาม  (6 GSPPA) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
                                 th
      UNEA 3 ที่จัดขึ้นที่กรุงไนโรบี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  เอกสารดังกล่าวได้รับการทบทวนและหารืออีกรอบตาม
      (UN Environment 2017) โดยการประชุมได้แสดงความกังวล  ค าแนะน าของการประชุม GSP ซึ่งเป็นการตรวจสอบและ
      อย่างชัดเจนเกี่ยวกับมลพิษในดินที่เกิดจากการใช้ปุ๋ย     แสดงความคิดเห็นครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง
      ไม่เหมาะสมในการผลิตทางการเกษตร            15 กรกฎาคม พ.ศ. 2018


         ใ น การเสวนาของ ITPS ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่    หลังเสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษาหารือหลัก
      30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 FAO และ ITPS    จรรยาบรรณปุ๋ ยถูกส่งไปยังการประชุมคณะกรรมการ
      มีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาหลักจรรยาบรรณสากล     ด้านเกษตร (COAG) สมัยที่ 26 (วันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ. 25 6 1 )
      เพื่อการใช้และการจัดการปุ๋ ยอย่างยั่งยืน ซึ่งในเอกสาร   ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็น ซักถาม และข้อเสนอแนะ
      ฉบับนี้จะเรียกว่า "หลักจรรยาบรรณปุ๋ย” ทั้งนี้เพื่อ  เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งควร

                                พิจารณาหลักการตามความจ าเพาะเจาะจงของแต่ละภูมิภาค
         1. เพิ่มความปลอดภัยของอาหารและการใช้ปุ๋ย   คณะกรรมการด้านเกษตรได้ให้ส านักงานเกษตรให้
      อย่างถูกวิธี เพื่อตอบสนองค าขอของ COAG        ค าปรึกษาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอ

         2. อ านวยความสะดวกการปฏิบัติตาม VGSSM     ไปยังสภามนตรี FAO ในการประชุมครั้งถัดไป

      เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของธาตุอาหารและมลพิษในดิน
                                    ในระหว่างการปรึกษาหารือครั้งที่ 5 ประเทศ
         3. ตอบสนองต่อปฏิญญาของ UNEA3 เกี่ยวกับ    สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
      มลพิษในดิน                      หลักจรรยาบรรณปุ๋ ยซึ่งรวมอยู่ในฉบับล่าสุดที่น าเสนอ

                                เพื่อพิจารณาในการประชุมของ FAO สมัยที่ 41
         ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อห าและ
      วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณปุ๋ยได้รับมาจากผู้มีส่วนได้   หลักจรรยาบรรณสากลเพื่อการใช้และการจัดการ
      ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนในระหว่างการปรึกษาหารือ    ปุ๋ ยอย่างยั่งยืนได้น าเสนอกรอบการท างานที่สามารถ
      ออนไลน์ ที่เปิดเป็นสาธารณะตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม    ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทในท้องถิ่นและแนวปฏิบัติตาม

      พ.ศ. 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อเสนอแนะ     ความสมัครใจ ที่ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมปุ๋ย
      ที่ได้รับระหว่างการปรึกษาหารือถูกน ามายกร่างแผน    หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรและบริการให้ค าปรึกษา
      หลักจรรยาบรรณปุ๋ย ภายใต้การสนับสนุนและค าแนะน าของ  (AEAS) สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ผู้มีส่วนได้
      ITPS รวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ภายใต้ FAO ร่างแผนฯ  ส่วนเสียใ น ภาคอุตสาหกรรมการหมุนเวียนธาตุอาหาร
      ถูกตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมในรูปของคณะท างาน     ภาคประชาสังคม และผู้ใช้ปลายทางสามารถน าไปสู่
      ปลายเปิด (open-ended working Group; OEWG) ของทีม   การเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารจาก

      ผู้เชี่ยวชาญในด้านนโยบายและการจัดการปุ๋ ยระหว่าง    มุมมองการจัดการธาตุอาหารโดยปฏิบัติตามแนวทางและ
      วันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะ OEWG ประกอบด้วย   ค าแนะน าที่มีในเอกสาร
      บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จากประเทศสมาชิกเพื่อเป็น
      ตัวแทนภูมิภาคและตัวแทนจากอุตสาหกรรมปุ๋ย นักวิชาการ
      นักวิจัยชุมชน และภาคประชาสังคม (ศึกษารายชื่อสมาชิก

      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในภาคผนวก 1)
                              จ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15