Page 7 - นวปฏิบัติตามความสมัครใจเพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management) : แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 7

คำนำ
            มนุษยชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก
        อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงของอาหารและโภชนาการ และ
        ความเสื่อมโทรมของดินที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ความตระหนักและเข้าใจใน

        การจัดการดินอย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อขจัดความหิวโหยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

            เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ระบุถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมและปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยมี
        ข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะต้องรักษาและทำให้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ นอกจากเพื่อให้สามารถรองรับการผลิต
        อาหารได้แล้ว ยังเพื่อกักเก็บและผลิตน้ำที่สะอาด รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ กักเก็บคาร์บอน และเพิ่มความต้านทาน

        ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายหลักที่ทำให้ต้องมีการจัดการดินอย่างยั่งยืนทั่วโลก

            ดินเป็นรากฐานของการผลิตอาหารและนิเวศบริการที่สำคัญมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการดินอย่างยั่งยืนจะมี
        ส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณการผลิตอาหาร การเพิ่มปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการปรับตัวและการบรรเทา
        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            การอนุรักษ์และจัดการดินอย่างมีความรับผิดชอบ นับเป็นภารกิจสำคัญขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
        สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization; FAO) ซึ่งจะช่วยขจัดความหิวโหย ความไม่มั่นคงด้านอาหารและ

        การขาดสารอาหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
        สหประชาชาติ (FAO) จึงได้จัดตั้งสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ในเดือน
        ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มพันธมิตรที่เต็มใจและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและดำเนินงานการจัดการดินอย่าง

        ยั่งยืนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน
        อย่างต่อเนื่อง

            ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก (GSP) ทำให้ ‘กฎบัตรดินโลก (World Soil
        Charter)’ ซึ่งมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืนได้รับการปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2558 นโยบายที่

        สำคัญและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา โดย “แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการจัดการดินอย่างยั่งยืน
        โดยความสมัครใจ” ฉบับนี้ ได้ขยายความเพิ่มเติมจากกฎบัตรดินโลก ซึ่งอธิบายถึงหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อผลักดันสู่
        การวางนโยบายและประกอบการตัดสินใจ จากนั้นได้รับการรับรองในการประชุมสมัยที่ 155 ของสภา FAO ในเดือนธันวาคม
        พ.ศ. 2559


            หวังว่าแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการจัดการดินอย่างยั่งยืนโดยความสมัครใจฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้คำแนะนำแก่
        ผู้ปฏิบัติงานและช่วยสร้างการสนับสนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่มีการจัดการดินอย่างยั่งยืนทั่วโลก ทั้งนี้ ขอชมเชยความพยายามและ
        ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม FAO ขอความร่วมมือและพร้อมที่จะสนับสนุน
        ประเทศสมาชิกในการนำนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการดินให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน

        ต่อไป


                                 JOSE GRAZIANO DA SILVA
                                   FAO Director-General
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12