Page 13 - นวปฏิบัติตามความสมัครใจเพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management) : แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 13

Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management     5


        2. ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการจัดการดินอย่างยั่งยืน

            ดินมีสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพที่หลากหลาย เป็นผลให้การตอบสนองของดินต่อการจัดการความสามารถ
        ในการให้บริการระบบนิเวศ รวมทั้งความต้านทานต่อการรบกวนและความเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมมีความแตกต่างกันไป

        จากรายงานสถานะของทรัพยากรดินโลกระบุว่า ภัยคุกคามสำคัญที่ขัดขวางความสำเร็จของการจัดการดินอย่างยั่งยืน
        มี 10 ประการ ประกอบด้วย 1) การชะล้างพังทลายของดินโดยน้ำและลม 2) การสูญเสียอินทรีย์คาร์บอนในดิน 3) ความไม่
        สมดุลของธาตุอาหารในดิน 4) การเกิดดินเค็ม 5) การปนเปื้อนของดิน 6) สภาพดินเป็นกรด 7) การสูญเสียความหลากหลาย

        ทางชีวภาพของดิน 8) การปิดทับหน้าดิน 9) การอัดแน่นของดิน และ 10) การท่วมขังของน้ำ ภัยคุกคามเหล่านี้จะมี
        ความแตกต่างกันไปทั้งในแง่ของความรุนแรงและแนวโน้มการเกิด ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบททางภูมิศาสตร์ และจำเป็นจะต้องมี
        การแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการดินอย่างยั่งยืน

            การจัดการดินอย่างยั่งยืนจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความท้าทายระดับโลก และทำให้บรรลุข้อตกลงระดับ
        นานาชาติ ซึ่งรวมถึง:


          • วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งการจัดการดินอย่างยั่งยืนมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการบรรลุ
            จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
          • การขจัดความหิวโหย (เพื่อยุติความหิวโหยและการขาดสารอาหาร และการรับรองความมั่นคงทางอาหารสำหรับ
            ประชากรที่เพิ่มขึ้น)

          • การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงปารีส (the Paris
            Agreement) ที่ได้รับการรับรองที่ UNFCCC COP21 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการแก้ไข
            ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้การเกษตรมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแก้ไขปัญหา

          • ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและลดผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่น
            เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน
            ตามแนวทาง UNCCD COP12
          • เป้าหมายของ Aichi ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการของระบบนิเวศ

          • การประกันการถือครองที่ดินภายใต้แนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อการครอบครองที่ดิน การประมง และ
            ป่าไม้ตามความสมัครใจในบริบทของความมั่นคงทางอาหารแห่งชาติ (VGGT)

            สิ่งสำคัญในการส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการประเด็นข้อตกลงระดับนานาชาติ (ดังที่กล่าวมาแล้ว
        ด้านบน) ร่วมด้วย มีแนวทางการดำเนินงานหลักๆ ดังต่อไปนี้

          • สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายด้านการเกษตร/ สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการจัดการดินอย่างยั่งยืน

               หากมีความเหมาะสม ควรมีการเชื่อมโยงนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืนกับ

            นโยบายด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานสร้างประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น หากมีนโยบาย
            เหล่านี้อยู่แล้ว จะต้องมีการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดการดินอย่างยั่งยืนอย่าง

            แท้จริง
          • เพิ่มการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและผลักดันสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน


               ห า ก มีความเหมาะสม ควรเพิ่มการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในการจัดการดินอย่างยั่งยืนตามหลัก
            การลงทุนที่มีความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร (CFS-RAI) และควรให้สิ่งจูงใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
            ปฏิบัติตามหลักการการจัดการดินอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงคุณค่าของนิเวศบริการ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18