Page 9 - กฎบัตรดินโลก (ฉบับปรับปรุง) : แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 9

7
                                 แนวทางการดำเนินการโดยรัฐบาล
           1. ส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะดินในปัจจุบันและความต้องการ

        ของประเทศ

           2. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเชิงสังคมและสถาบันที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการดิน

        อย่างยั่งยืน โดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ รวมถึงควรแสวงหาทิศทางและวิธีการที่เหม าะสม

        เพื่อเอาชนะอุปสรรคในการยอมรับการจัดการดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวพันกับการถือครองที่ดิน สิทธิของผู้ใช้ที่ดิน
        การเข้าถึงบริการทางการเงินและการศึกษา มีการอ้างอิงถึงแนวปฏิบัติตามความสมัครใจในการกำกับดูแล

        ที่มีความรับผิดชอบต่อการถือครองที่ดิน ป่าไม้ และการประมง (Voluntary Guidelines on the Responsible

        Governance of Tenure of Land, Forests and Fisheries) ในบริบทของความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ
        ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555


           3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มที่มีความหลากหลาย การศึกษาแบบสหวิทยาการ
        และการเสริมสร้างศักยภาพที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการจัดการดินอย่างยั่งยืนโดยผู้ใช้ที่ดิน


           4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนาและการดำเนินการ
        จัดการดินอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทาง (end-users)


           5. ผนวกหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการดินอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบายและกฎหมาย
        ในทุกระดับของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายด้านดินแห่งชาติ


           6. พิจารณาบทบาทของการจัดการดินให้ชัดเจนในการวางแผนเพื่อปรับตัวและบรรเทา

        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

           7. กำหนดและใช้งานกฎระเบียบในการลดการสะสมของสารปนเปื้อนไม่ให้เกินระดับที่กำหนด

        เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
        ในดินที่เกินระดับมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อมนุษย์ พืช และสัตว์


           8. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านดินแห่งชาติ และสนับสนุนการพัฒนา

        ระบบสารสนเทศด้านดินทั่วโลก

           9. พัฒนากรอบความร่วมมือ และสถาบันแห่งชาติเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการดินอย่างยั่งยืน

        และสถานภาพทรัพยากรดินโดยรวม
   4   5   6   7   8   9   10   11