Page 8 - กฎบัตรดินโลก (ฉบับปรับปรุง) : แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 8

6
        แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ
           12. เป้าหมายโดยรวมสำหรับทุกภาคส่วนคือ เพื่อให้แน่ใจว่าดินมีการจัดการอย่าง ยั่ง ยืน
        และดินที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูหรือทำให้คืนสู่สภาพปกติ


           13. การบริหารจัดการดินที่ดีนั้น ทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสาธารณะ
        องค์กรระหว่างประเทศ บุคคล และกลุ่มต่างๆ ต้องได้รับการบอกกล่าวถึงหลักการของการจัดการดินอย่างยั่งยืน

        และสนับสนุนความสำเร็จในการทำให้ดินไม่เกิดความเสื่อมโทรมตามบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน


           14. ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะต้องพิจารณาแนวทางดำเนินการ
        ดังต่อไปนี้:

                        แนวทางการดำเนินการโดยบุคคลและภาคเอกชน
           1. บุคคลที่ใช้หรือจัดการดินจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลดิน เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรดิน
        มีการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับลูกหลานในอนาคต


           2. ดำเนินการจัดการดินอย่างยั่งยืนในการใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตจากดิน
                     แนวทางการดำเนินการโดยกลุ่มชุมชนนักวิทยาศาสตร์
           1. เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน


           2. ให้ความสำคัญกับการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่หลักของดิน
   3   4   5   6   7   8   9   10   11