Page 5 - กฎบัตรดินโลก (ฉบับปรับปรุง) : แปลจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "Revised World Soil Chartar" ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations)
P. 5

3


             กฎบัตรดินโลก (ฉบับปรับปรุง)

        การรับรองกฎบัตรดินโลก (ฉบับปรับปรุง) ในการประชุมของ FAO           ในการประชุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 39 ได้กล่าวถึงการรับรอง

        กฎบัตรดินโลกฉบับแรก ในมติ 8/81 (การประชุมครั้งที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524) ไว้ดังนี้ ;
           ขอแสดงความชื่นชมต่อองค์กรภายใต้การกำกับของสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก

        ได้แก่ กลุ่มสมัชชาใหญ่ และคณะกรรมการวิชาการด้านดิน ที่ประเมินความถูกต้องของกฎบัตร

        อย่างต่อเนื่องและพัฒนาข้อความที่ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาดินในปัจจุบันที่มีความท้าทาย
           การตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรดินทั่วโลก ซึ่งอาจเป็นตัวทำลายแผนการดำเนินงาน

        ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้เพื่อขจัดความหิวโหยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        รวมถึงการตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น เพื่อให้ดินกลับมาดีดังเดิม
           กฎบัตรดินโลกฉบับปรับปรุงนี้ จะช่วยเผยแพร่หลักการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

        ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในระดับนานาชาติ

        การระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน การผลักดันมาตรการอนุรักษ์ดินที่มีประสิทธิภาพ
        ตามที่รวบรวมโดยสมัชชาความร่วมมือด้านทรัพยากรดินโลก รวมถึงสนับสนุนการริเริ่มโครงการอื่นๆ

        ที่เกี่ยวข้อง

           กฎบัตรดินโลกฉบับปรับปรุงใหม่นี้ สะท้อนถึงการพัฒนานโยบายที่สำคัญและความก้าวหน้า
        ทางแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับดิน ตามที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการรับรองกฎบัตรฉบับแรก

        รวมทั้งยังสอดคล้องกับประเด็นหลักเนื่องในปีดินสากล คือ “Healthy soils for a healthy life” เพื่อสนับสนุน

        การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคทั่วโลก
           นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านการเกษตร ยังมีมติในการประชุมครั้งที่ 24 (29 กันยายน ถึง

        3 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และสภามนตรี FAO ครั้งที่ 150 (1 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2557) ประกอบด้วย :

           1. ประกาศการรับรองกฎบัตรดินโลกฉบับปรับปรุง
           2. แนะนำสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรให้มีการส่งเสริมหลักการ

        และแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างแข็งขัน และให้มีการสนับสนุนการแปลงหลักการและแนวทาง

        เหล่านั้นไปสู่นโยบายที่เหมาะสมและมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
        และระดับนานาชาติ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10