การศึกษาหาผลผลิตและอัตราส่วนสมบูรณ์ของที่ดินที่ปลูกมันสำปะหลัง

ดิเรก เทพาทิพย์

บทคัดย่อ

ได้ทำการศึกษาที่สถานที่ทดลอง 2 แห่ง คืองานผลิตพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในดินชุดน้ำพองและปากช่องตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2532 - 2535 แต่ข้อมูลในปี 2532 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้น ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงเริ่มทำการเก็บตัวเลขได้ตั้งแต่ปี 2533-2535 การทดลองครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ RCBD มี 11 วิธีการ แต่ละวิธีการทำซ้ำ 3 ครั้ง วิธีการคือ ทำการปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังเดี่ยวๆ ปลูกมนสำปะหลังแทนข้าวโพดในเวลาเดียวกัน ปลูกมันสำปะหลังเดี่ยวๆ หลังเริ่มการทดลอง 3,6,9 และ 12 อาทิตย์ และทำการปลูกมันสำปะหลังแซมข้าวโพดตามช่วงเวลาที่กล่าวนี้ ผลการทดลองตั้งแต่ปี 2533-2535 พบว่าที่บรบือช่วงเวลาที่ปลูกมันสำปะหลังแซมข้าวโพดที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุดคือ ที่ช่วงเวลา 6 อาทิตย์ หลังปลูกข้าวโพดอย่างไรก็ดีค่าอัตราส่วนสมมูลย์ของที่ดินจากการทดลองทั้งสองแห่งที่สูงที่สุดได้จากวิธีการที่ปลูกมันสำปะหลังแซมข้าวโพดหลังปลูกข้าวโพด 6 อาทิตย์ ช่วงเวลาที่ปลูกมัสำปะหลังแทนข้าวโพดที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดคือ เมื่อปลูกพืชทั้งสองแซมกันในเวลาเดียวกัน การปลูกข้าวโพดเดี่ยวให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงใกล้เคียงกับการปลูกมันสำปะหลังแซมข้าวโพดหลังปลูกข้าวโพด 3 และ 6 อาทิตย์ ในขณะที่การปลูกมันสำปะหลังเดี่ยวๆ ทุกช่วงเวลาให้ผลตอบแทนต่ำถึงต่ำมากจากการทดลองทั้งสองแห่ง

คำสำคัญ: มันสำปะหลัง