รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนตุลาคม 2564

ชื่อเรื่อง : วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
ผู้แต่ง : เบญจพร ชาครานนท์ และคณะ
พิมพ์ที่ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 117 หน้า

ชื่อเรื่อง : วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม
ผู้แต่ง :เบญจพร ชาครานนท์ และคณะ
พิมพ์ที่ :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 121 หน้า
ชื่อเรื่อง : วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม
ผู้แต่ง : เบญจพร ชาครานนท์ และคณะ
พิมพ์ที่ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 117 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 80 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แต่ง : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 100 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th