รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤษภาคม 2564

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดิน 2563
ผู้แต่ง :กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 51 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2563
ผู้แต่ง : กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กลุ่มวิเคระห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ชื่อเรื่อง : โครงการ 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพีพัฒนาอย่างยั่งยืน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยฝ่าย-ห้วยสะท้อน (ศก.7) ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำมูล ส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำหลัก แม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แต่ง : จันทิมา ไตรบัญญัติกุล และไชยพร พลสวัสดิ์
พิมพ์ที่ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 69 หน้า

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและป้องกันการแพร่กระจายพื้นที่ดินเค็มในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำลำเสียวน้อยตอนบน - ห้วยกุดแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง : นวลรัตน์ ยิ่งเจริญ
พิมพ์ที่ : สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 60 หน้า

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และปูนโดโลไมท์ต่อการควบคุมปริมาณเชื้อราไฟทอฟธอราของปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียน
ผู้แต่ง : นันทภพ ชลเขตต์ จิรยุทธ์ คำขจร และบุญสม พรหมสุวรรณ์
พิมพ์ที่ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 53 หน้า

ชื่อเรื่อง : ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาลุ่มน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว
ผู้แต่ง : ประสงค์ พรมใจ
พิมพ์ที่ : สถานีพัฒนาที่ดินเลย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 121 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th