รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมีนาคม 2563

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่ง : ราชวัลย์ กันภัย
พิมพ์ที่ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 113 หน้า

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้แต่ง : ราชวัลย์ กันภัย
พิมพ์ที่ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้แต่ง : ราชวัลย์ กันภัย
พิมพ์ที่ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 79 หน้า

ชื่อเรื่อง : วิธีวิเคราะห์ไนเตรทอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาสกัด Mehlich I
ผู้แต่ง : คชามาศ ต่ายหัวดง
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 93 หน้า

ชื่อเรื่อง : แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองนาทวี
ผู้แต่ง : ดิเรก คงแพ ผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ ณฐมน ผ่องแผ้ว และวรภา นาเมือง
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน

ชื่อเรื่อง : แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองเทพา
ผู้แต่ง : ดิเรก คงแพ ผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ ณฐมน ผ่องแผ้ว และวรภา นาเมือง
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th