รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของดินทรายในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม และศรัทธา บุญรอด
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 119 หน้า

ชื่อเรื่อง : ผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ต่อการปลูกคะน้าในชุดดินบางกอก
ผู้แต่ง : จุฑารัตน์ รัตนปัญญา กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ และสุเมธ หงส์สาชุม
พิมพ์ที่ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 81 หน้า
ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี
ผู้แต่ง : เมธา ศรีทองคำ
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 151 หน้า

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์
ผู้แต่ง : ศันสนีย์ อรัญวาสน์
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 206 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจและจำแนกดินเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 : กรณีศึกษาลุ่มน้ำน้ำย่าง จังหวัดน่าน
ผู้แต่ง : อภิชาติ บุญเกษม
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 110 หน้า

ชื่อเรื่อง : ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : โสฬส แซ่ลิ้ม
พิมพ์ที่ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 199 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th