รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2563

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามความเป็นกรดเป็นด่างของดิน Development of pH Test Kit in Soils
ผู้แต่ง : รัตนชาติ ช่วยบุดดา ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ และชนิดา เกิดชนะ
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 73 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมีเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผู้แต่ง : รัตนชาติ ช่วยบุดดา และบุศรินทร์ แสวงลาภ
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 102 หน้า
ชื่อเรื่อง : ปริมาณธาตุองค์ประกอบรวมในดินของประเทศไทย
ผู้แต่ง : รัตนชาติ ช่วยบุดดา และณัฐพร ประคองเก็บ
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 223 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและการแปลผลเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล และชนิดา เกิดชนะ
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 80 หน้า

ชื่อเรื่อง : การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย Cs137
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ และพัลลภ หงษ์เจริญไทย
พิมพ์ที่ : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : 90 หน้า

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง DSSAT เพื่อประเมินผลผลิตดินสำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง (รหัส 1505)
ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ นักฟ้อน และกรรณิการ์ หอมยามเย็น
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th