รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนธันวาคม 2562

ชื่อเรื่อง : แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 161 หน้า

ชื่อเรื่อง : แนวทางการประเมินกำลังผลิตของดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : ปรารถนา ปลอดดี ศิริขวัญ ภู่นา และบุษยรัตน์ หมอกมัว
พิมพ์ที่ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 132 หน้า
ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้
ผู้แต่ง : อารีรัตน์ เรือนทอง
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 115 หน้า

ชื่อเรื่อง : เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว
ผู้แต่ง : สุธารา ยินดีรส ผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ ณฐมน ผ่องแผ้ว และพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของพื้นที่ใช้ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ผู้แต่ง : ทองคำ รวมธรรม และไสว บุญแปลง
พิมพ์ที่ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 102 หน้า

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการผลิตพืชเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำหลัก : โตนเลสาป ปีการผลิต 2555/56
ผู้แต่ง : ไพจิตร ชัยสิทธิ์ และอดิศร ใจชื้น
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th