รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2562

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์จัดทำหน่วยที่ดินเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยทับเสลา (รหัส 1104)
ผู้แต่ง : สมชัย สันทัด
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 74 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหวาย-คลองโพล้ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์(รหัส 1805) ลุ่มน้ำหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก(รหัส 18) พื้นที่ดำเนินการโครงการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง : อภิวรรณ จุลนิมิ
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ชื่อเรื่อง : การสำรวจรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม สำหรับการโยงยึดค่าพิกัดและค่าระดับ เพื่องานสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ(ทุ่งหมาหิว)
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 41 หน้า

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินตามศักยภาพพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองจันดี (รหัส2202)
ผู้แต่ง : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 159 หน้า

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 83 หน้า

ชื่อเรื่อง : หลักการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน
ผู้แต่ง : ชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 195 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th