รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนตุลาคม 2562

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการเขตการใช้ที่ดินสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)ในส่วนของเศรษฐกร
ผู้แต่ง : ไพจิตร ชัยสิทธิ์
พิมพ์ที่ : กองนโยกองนโยบานและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษากระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำดำเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กรณีศึกษาลุ่มน้ำน้ำย่าง จังหวัดน่าน
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : หน้าเป็นตอน
ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้แต่ง : กชกร กานตารัมภ์
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 181 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยน้ำเทิน ลำดับที่ พล.2(2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน (รหัส 09) พื้นที่ดำเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง : นิรมล เกษณา
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 197 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยกุดรัง ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำชี (รหัส 04) พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้แต่ง : ธิเบต คงนาวัง
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 165 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองแม่ยะมา - คลองม่วง ลำดับที่ ตก.6 (2556) ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง (รหัส 06) พื้นที่ดำเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ผู้แต่ง : ชนิษฎา พันธุ์เมือง
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 183 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th