รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนกันยายน 2562

ชื่อเรื่อง : การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: หน้าเป็นตอน

ชื่อเรื่อง : บทบาทของหญ้าแฝกในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : ภัจจ์ งามสิทธิโชค
พิมพ์ที่ : สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 36 หน้า
ชื่อเรื่อง : แนวทางการศึกษาดินตัวแทนหลักสำหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สถิระ อุดมศรี
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 48 หน้า

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ตามโครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่าย Ortho ระยะที่ 2 มาตราส่วน 1:25,000
ผู้แต่ง : สถิระ อุดมศรี
พิมพ์ที่ : กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 208 หน้า

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบกระบวนการศึกษาวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : กรณีศึกษา "โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม บริเวณทุ่งเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น"
ผู้แต่ง : ปราณี สีหบัณฑ์
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: หน้าเป็นตอน

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินพื้นที่ดำเนินการบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำน้ำแม่อิงเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน (รหัส 0204) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำโขง (รหัส 02)
ผู้แต่ง : สุภาพร สินศิริวัฒนา
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 111 หน้า
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th