รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เดือนสิงหาคม 2562

ชื่อเรื่อง : รายงานสภาพการใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2560
ผู้แต่ง : อมรรัตน์ สระเพ็ชร และพัสศรัณพร เหลืองระลึก
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า: 73 หน้า

ชื่อเรื่อง : คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2559
จำนวนหน้า: หน้าเป็นตอน.
ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2558
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 120 หน้า

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2558
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 106 หน้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจดินพื้นที่ดำเนินการบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยน้ำแหง ลุ่มน้ำสาขาน้ำแหง (รหัส 0910) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน (รหัส 09)
ผู้แต่ง : กันตภณ แก้วด้วง
พิมพ์ที่ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: 102 หน้า

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำชี
ผู้แต่ง : กิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
พิมพ์ที่ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า: หน้าเป็นตอน
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1274 หรือ Call Center1760 ต่อ 1274
e-Mail : elibrary.ldd.go.th